Home | Template Website

NAJNOVIJE VIJESTI

MIRSIM BEQIRI: ZA DUŽINU DUŽINE DO DUŽINE GODINA

Komisija za istraživanje vazduhoplovne nesreća i incidenata (KHAIA) u Kabinetu premijera, u skladu sa zakonskim obavezama, potpisao je memorandum o saradnji …

KIVUI

  1. Komisija za istraživanje vazduhoplovnih udesa i incidenata istrage, u Kancelariji premijera je osnovana u skladu sa Zakonom br. 03/L- 051 o civilnom vazduhoplovstvu. KIVUI je odgovoran za istragu vazduhoplovnih udesa i incidenata u vazduhoplovstvu unutar Kosova ili gde se obuhvataju avioni registrovani na Kosovu, bilo gde da se oni nalaze.
  2. Na osnovu zakona br. 04/L-63 o Kosovskim Zheleznicama, stvoren je organ za Istrazhavanje nesreca u zhelsnickog saobracaj u okviru Komisije za Istraživanje Vazduhoplovnih Udesa i Incidenata Istrage. KIVUI je odgovoran za istrazhivanje nesreca i incidenata u zheleznickom sektoru na teritoriju Republike Kosove.
  3. KIVUI je ovlašcen da zahteva od bilo kakve javne vlasti na Kosovu i / privatnog lica ili organizacije na Kosovu da joj pruži podršku neophodnu za sprovodenje istrage koja je utvrdena zakonom o civilnom vazduhoplovstvu , ili istrage koja se traži prema medunarodnom sporazumu ili od medunarodne vazduhoplovne organizacije.
  4. Istrage pokrenute od snage KIVUI nece se u svakom slucaju odnositi na utvrdzivanje krivice ili odgovornosti. Istrage su nezavizsni, razdvojeni i bez prejudiciranja bilo kakve sudske, upravne, odgovrorne postupke.